Katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o občini Ljubno, zakonodaji, ki ureja področje lokalne samouprave, pristojnosti in nalogah občine, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti.

V kolikor želite, da vam posredujemo informacije iz našega delokroga, bomo to storili na podlagi vaše vloge, ki jo lahko vložite v času uradnih ur v prostorih občinske uprave, pošljete po pošti oziroma posredujete po elektronski pošti. Vloge posredovane po elektronski pošti morajo biti podpisane z elektronskim podpisom, v nasprotnem primeru vas bomo pozvali, da vlogo dopolnite s svojim lastnoročnim podpisom. Na vse vloge bomo odgovorili na predpisan način in v predpisanem času, kot določajo predpisi:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:
Občina Ljubno
Cesta v Rastke 12
3333 Ljubno ob Savinji

Odgovorna uradna oseba:
Franjo Naraločnik, župan

Datum prve objave kataloga: 3.9.2008

Datum zadnje spremembe: 28.03.2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ljubno.si

Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika je na voljo na sedežu:
Občine Ljubno
Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1. Kratek opis delovnega področja občinske uprave:

Občinska uprava opravlja upravne in strokovne tehnične naloge ter izvršuje pristojnosti    zlasti na naslednjih področjih: splošnih in kadrovskih zadev, javnih financ, gospodarskih dejavnosti, negospodarskih dejavnosti, varstva okolja in prostora ter inšpekcijskega nadzorstva. Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

Seznam notranjih organizacijskih enot:
Občinska uprava je organizirana kot enovita.

2.2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Ime in priimek
Blaž Presečnik

Funkcija
Direktor občinske uprave  Občine Ljubno

Naslov:
Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji
Tel./faks:
03/839 17 70, 03 584 14 15

Elektronski naslov:
blaz.presecnik@ljubno.si
obcina@ljubno.si

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi
Register predpisov Republike Slovenije

Predpisi lokalne skupnosti
Seznam predpisov Občine Ljubno od leta 1995 dalje

Predpisi Evropske unije
Evropski parlament
Evropska komisija
Svet Evrope

2.4. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

V pripravi so naslednji dokumenti:

Občinski prostorski načrt Občine Ljubno

2.5. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Odločanje o znižanem plačilu vrtca
Odločanje o znižanem plačilu najemnine v neprofitnem stanovanju
Odločanje o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov
Odločanje o dodelitvi neprofitnih stanovanj
Odmera komunalnega prispevka pri novogradnjah in adaptacijah
Izdaja lokacijskih informacij
Izdaja potrdil za študente (oddaljenost bivališča)
Odločanje o uveljavljanju predkupne pravice
Odločanje o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje

2.6. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Evidenca stavbnih zemljišč.
Evidenca kmetijskih zemljišč.
 

1.  
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest 
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
2.  
Ime evidence: Evidence občinskega redarstva
Normativna podlaga: 28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
3.  
Ime evidence: Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
4.  
Ime evidence: Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
5.  
Ime evidence: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
6.  
Ime evidence: Evidenca o izdanih odločbah o prekrških
Normativna podlaga: 203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
7.  
Ime evidence: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
8.  
Ime evidence: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
9.  
Ime evidence: Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga: 37. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
10.  
Ime evidence: Evidenca o občinskih javnih cestah
Normativna podlaga: 40. člen Zakona o cestah /ZCes-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
11.  
Ime evidence: Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov 
Kataster komunalnih naprav na pokopališču
Normativna podlaga: 23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
12.  
Ime evidence: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

 

2.7. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
Ime informatizirane zbirke
Kratek opis namena zbirke
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke
Opis dostopa do zbirke

2.8. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij
sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Druge informacije javnega značaja v skladu z 11. členom uredbe
Razčlenitev drugih vsebinskih sklopov
Seznam pomembnejših dokumentov

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Spletni naslov občine Ljubno: www. ljubno.si

Fizični dostop na sedežu občine:
Občina Ljubno
Cesta v Rastke 12
3333 Ljubno – v tajništvu

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacijah javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Podatki o prodaji nepremičnin v občini.
Podatki o financiranju občine.
Podatki o izdanih lokacijskih informacijah.
Podatki o izdanih dovoljenjih za gradnjo.
Podatki o zapisnikih občinskega sveta
Podatki o nabavi pisarniškega pohištva
 EU Copyright | Obcina